Stories

एक गोष्ट अशीही..

image8

 तो डांबरी रस्ता चंद्राच्या प्रकाशाच्या कुशीत 

पहुडलेला होता ..रातकिडे आपली संगीताची मैफिल रंगवण्यात व्यस्त होते ..